Sweet Potato – 1 lbs.

Sweet Potato – 1 lbs.

1 pound of fresh sweet potato