Baked Potato – 1 lb.

Baked Potato – 1 lb.

1 pound of baked potato wedges